Carpe diem

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Carpe Diem" w Szczecinie

Opinia psychologiczna

Opinia psychologiczna stanowi pierwszy etap rozwiązywania zgłoszonych problemów dzieci i młodzieży. Dokumentacja ta jest wydawana przez psychologa po przeprowadzonym badaniu, z niezbędnym opisem funkcjonowania powierzonych pacjentów. Określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów to podstawowe kwestie. Pomagają one w przygotowaniu do podejmowania dalszych wyborów życiowych. Dodatkowo poradnia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych (względnie pełnoletniego ucznia) zobowiązana jest wydać informacje dotyczące diagnozy w przypadku jego leczenia.

Tego typu opinia będzie uwzględniać wskazówki w zakresie pracy z dziećmi, które powinny zostać skierowane:

  • do nauczycieli, pedagogów, szkoły,
  • do rodziców, opiekunów,
  • do samych uczniów

Termin ważności opinii psychologicznej związany jest z bieżącymi potrzebami uczniów, na podstawie przeprowadzanych testów. Minimum okresu wydanej opinii to przedział od 1 roku do 2 lat. W przypadku braku wystąpienia efektów, dzieci zostają poddane kolejnemu badaniu.

Doradztwo zawodowe dla licealistów

Doradztwo zawodowe dla uczniów odgrywa coraz większą rolę w epoce, w której rynek stawia przyszłym pracownikom ogromne wymagania. Absolwenci ostatniej klasy liceum są ludźmi wchodzącymi w dorosłość, a kolejny etap ich edukacji kończy się egzaminem dojrzałości. Gdy jednak dochodzi do momentu aplikowania na studia, część maturzystów wykazuje zagubienie przy podejmowaniu dalszych decyzji.  U wielu z nich brakuje umiejętności precyzyjnego określenia mocnych stron lub cech charakteru, które predestynują ich do wykonywania określonego zawodu.

Nasza poradnia świadoma wagi decyzji, jaką licealista podejmuje wybierając przyszły kierunek studiów. By dopomóc młodym osobom w kolejnych wyborach przy wsparciu naszych specjalistów organizujemy indywidualne zajęcia, które mają na celu określenie ich mocnych stron oraz  zainteresowań. Wierzymy, że dzięki naszej pomocy młodzi ludzie zyskują szansę na wybranie optymalnej dla siebie ścieżki.

Porady zawodowe – konsultacje dla uczniów, którym trudno podjąć decyzje edukacyjne, pomoc w konstruowaniu u Indywidualnego Planu Działania. Na prośbę szkoły rozmowy indywidualne z uczniami mogą być prowadzone również na terenie szkoły.

Dlaczego warto korzystać z doradztwa zawodowego?

Młodzi ludzie często mają poważne problemy z pojęciem decyzji dotyczących swojej przyszłości edukacyjnej czy zawodowej. W takiej sytuacji profesjonalne doradztwo zawodowe wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Specjaliście łatwiej ocenić predyspozycje danego ucznia oraz jego mocne i słabe strony, a także dobrze pokierować rozwojem jego potencjału. Sytuacja ta dotyczy szczególnie osób mających problemy z nauką albo cierpiących na dyskalkulię lub dysleksję.Warto korzystać z doradztwa zawodowego prowadzonego na różnych poziomach edukacji ucznia również dlatego, że od wyboru profilu kształcenia czy kierunku studiów często zależy, co się będzie robiło w życiu i czy np. będzie się miało satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Rodzice, mimo najlepszych chęci, nie są często w stanie dobrze doradzić swojemu dziecku przy podejmowaniu takich decyzji. Zwłaszcza że rzeczywistość wokół nas zmienia się tak szybko, że przeciętnemu człowiekowi trudno często się w niej odnaleźć, a co dopiero młodym ludziom, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie.

ul. Pocztowa 35/1, Szczecin